Privacy Policy

PureAgency

Versie d.d. 6 juli 2023

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van de besloten vennootschap "PURESTONE", met maatschappelijke zetel te Luxemburgstraat 20, 9140 Temse, met BTW nummer BE0738438729, (hierna genoemd “PureAgency”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons.

Huidige privacy policy (hierna genoemd “Privacy Policy”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.pureagency.be (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen PureAgency en haar klanten, prospecten en business partners.

Deze Privacy Policy bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die PureAgency verzamelt, alsook over de wijze waarop PureAgency deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

PureAgency wenst de nadruk te leggen op het feit dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten:

 • de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en;
 • de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 september 2018 op pagina 68616.

Het bezoeken van de Website, plaatsen van een bestelling, het doen van een beroep op de diensten van PureAgency dan wel het aankopen van producten van PureAgency, enige en iedere communicatie met PureAgency, het gebruik maken van het contactformulier op de Website dan wel het aanmaken van een account op de Website en/of het inschrijven op de nieuwsbrief via de Website impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Policy en aldus van de manier waarop PureAgency uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze Privacy Policy te lezen in samenhang met de Gebruiksvoorwaarden en Cookie Policy van PureAgency.

1. Soorten persoonsgegevens

PureAgency kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken, afhankelijk van de concrete omstandigheden (bijvoorbeeld of u al dan niet een account gecreëerd heeft/niet) en de hoeveelheid gegevens die u ons prijsgeeft:

 • Naam
 • Voornaam
 • Factuuradres
 • Leveradres
 • E-mailadres
 • Stad
 • Land
 • Postcode
 • Bestelhistoriek
 • Accountnaam (e-mail)
 • Paswoord
 • Alle andere persoonsgegevens vervat in het vrije veld van het contactformulier op de Website; en
 • Alle andere persoonsgegevens die u vrijwillig aan PureAgency verstrekt (bijvoorbeeld tijdens correspondentie).

PureAgency verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal PureAgency, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat PureAgency toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

Voor meer informatie aangaande de middels cookies via de Website verzamelde gegevens kunt u terecht in onze Cookie Policy en op info@pureagency.be.

2. Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

 • Het aanmaken van een account
 • Het inschrijven op de nieuwsbrief
 • Het aankopen, omruilen of terugsturen van producten of diensten van PureAgency.
 • Bezoek van de Website
 • Een samenwerking met PureAgency
 • Correspondentie met en uitgaande van PureAgency

De door PureAgency verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt. Er worden bovendien niet meer persoonsgegevens opgevraagd dan noodzakelijk voor de onder III van deze Privacy Policy vermeldde gebruiksdoeleinden.

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (e.g. om in te schrijven op nieuwsbrieven, om deel te nemen aan bepaalde activiteiten en events alsook op gepersonaliseerde content te zien in advertentieruimtes). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn.

3. Gebruik persoonsgegevens

PureAgency kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden (waarbij de mate waarin volgende gebruiksvormen afhangt van de specifieke details van uw samenwerking met PureAgency):

 • De uitvoering van een overeenkomst met PureAgency (incl. de opvolging daarvan)
 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier)
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 • Het verzenden van nieuwsbrieven
 • Statistische doeleinden
 • De aanmaak van een account
 • Het bevestigen van een bestelling
 • Het leveren van support/bijstand in geval van problemen
 • Productanalyses;
 • Marktanalyses;
 • Demographische analyse.

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met PureAgency of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op PureAgency rust
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van PureAgency of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent)

4. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

PureAgency zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot voor onderhoudswerken, data-optomalisatie en opslag, opvolging van klachten, het versturen van nieuwsbrieven etc.). In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks toegankelijk gemaakt worden voor hosting providers, payment providers, software-leveranciers, verzekeringsmaatschappijen, online dienstverleners, externe IT-consultants en transport partners.

Indien het noodzakelijk is dat PureAgency in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Policy.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat PureAgency uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer PureAgency hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van PureAgency.
 • Wanneer PureAgency of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die PureAgency heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

In alle overige gevallen zal PureAgency uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

5. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

6. Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart PureAgency uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Policy onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’.

7. Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’)
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met info@pureagency.be. U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenstaand e-mailadres. Bovendien kunt u, voor zover u een account aanmaakte bij PureAgency, steeds via uw account uw persoonsgegevens die u diende mee te delen bij de aanmaak van uw account, verifiëren, updaten, en/of wijzigen.

Wilt u na inschrijving voor de nieuwsbrief niet langer nieuwsbrieven of informatie over de producten van PureAgency meer ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van PureAgency.

8. Beveiliging persoonsgegevens

PureAgency verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

PureAgency zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren bij Shopify, de host van de Website. Op die manier kunnen wij genieten van de uitgebreide maatregelen die Shopify genomen hebben om jouw gegevens veilig te houden. Voor meer informatie daarover kan je terecht op https://www.shopify.com/legal/privacy. Shopify verwerkt gegevens van Europese gebruikers via haar Ierse dochtermaatschappij en streeft er bovendien naar om – voor zover zij data doorgeeft naar de met haar verbonden vennootschappen buiten de EEA – deze doorgiftes enkel door te voeren conform de EU Privacy Shield vereisten. PureAgency hecht zoals u ziet het grootste belang aan uw privacy en verwacht dat ook van de bedrijven waar zij mee samenwerkt. 

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van PureAgency, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat PureAgency in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

Tot slot zal, voor zover u een account bij ons hebt aangemaakt, de veiligheid van uw account ook mee afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord en andere accountinformatie. PureAgency zal nooit vragen om uw wachtwoord en evenmin zal u ertoe gehouden zijn om dit zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld, zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw account. PureAgency raadt u dan ook ten stelligste aan om uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft tot uw account, en meteen contact op te nemen met PureAgency.

9. Update Privacy Policy

PureAgency is gerechtigd om deze Privacy Policy te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Policy wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

10. Verwijzingen naar andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. PureAgency draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

11. Contacteer PureAgency

Indien u vragen heeft over de Privacy Policy of over de wijze waarop PureAgency uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: info@pureagency.be
 • Via de post:

         PureAgency

         Luxemburgstraat 20

         9140 Temse

         Belgium, Europe

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop PureAgency deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop PureAgency uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.