Gebruiksvoorwaarden

PureAgency

Versie d.d. 6 juli 2023

Door te surfen naar www.pureagency.be of één van de subdomeinen die behoren tot de officiële website van de besloten vennootschap "PURESTONE", met maatschappelijke zetel te Luxemburgstraat 20, 9140 Temse, met BTW nummer BE0738438729 (hierna respectievelijk genoemd de "Website" en "PureAgency", "wij" of "ons"), deze informatie te consulteren of te gebruiken, aanvaardt u de toepasselijkheid van deze voorwaarden en bepalingen (hierna genoemd de “Gebruiksvoorwaarden”).

PureAgency kan de inhoud van de Website en/of de producten en diensten waarnaar wordt verwezen op deze Website op elk moment zonder kennisgeving wijzigen, verbeteren en/of er veranderingen in aanbrengen.

Deze Gebruiksvoorwaarden dienen voor zover als toepasselijk samen te worden gelezen met de Algemene Voorwaarden, de Cookie Policy en de Privacy Policy van PureAgency, zoals beschikbaar op de Website.

PureAgency kan deze Gebruiksvoorwaarden op ieder ogenblik wijzigen, verbeteren, er toevoegingen aan doen met betrekking tot ieder toekomstig gebruik van de Website, ongeacht de reden daartoe, door een herwerkte versie van deze Gebruiksvoorwaarden op onze Website te plaatsen. De Website zal in voorkomend geval vermelden dat er een herwerkte versie van de Gebruiksvoorwaarden op de Website werd geplaatst.

Bezoekers die de Gebruiksvoorwaarden niet aanvaarden of namens het bedrijf dat ze vertegenwoordigen niet bevoegd zijn om deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, dienen hun bezoek onmiddellijk te staken.

1/ Informatie en vrijwaringsclausule

De Website wordt ter beschikking gesteld “as is” zonder enige garanties van welke aard dan ook.

De informatie die ter beschikking gesteld wordt dient louter als informatief beschouwd te worden. Hoewel PureAgency al het redelijke gedaan heeft om juiste en actuele informatie op te nemen ten tijde van de laatste revisie van de Website, geeft PureAgency dienaangaande geen enkele garantie of verklaring met betrekking tot de correctheid, nauwkeurigheid en/of volledigheid van de informatie op haar Website. PureAgency zal dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor (niet limitatieve opsomming) typfouten, onjuiste of niet complete/correcte informatie, behoudens in geval van fraude, grove of intentionele fouten.

Deze Website kan koppelingen of verwijzingen bevatten naar andere websites die niet onder controle staan van PureAgency. PureAgency zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor de inhoud van zo’n gekoppelde website of een koppeling in zo’n gekoppelde site. Dergelijke koppelingen worden uitsluitend als dienstverlening aangeboden en dit gebaar betekent niet dat PureAgency de inhoud of de aanbieder van de gekoppelde website goedkeurt. PureAgency is in geen enkel geval aansprakelijk voor de inhoud of praktijken van Websites van derden die gekoppeld zijn aan deze Website. Het is verboden om deze Website geheel of gedeeltelijk te framen.

PureAgency levert alle redelijke inspanningen om een veilige en vlotte surfervaring aan te bieden tijdens elk Website bezoek. Het internet is echter een complex netwerk waarbij steeds voorzichtigheid geboden is, PureAgency kan niet garanderen dat uw Website bezoek ten allen tijde vlot en correct verloopt, alsook kan er als aanbieder geen sluitende bescherming geboden worden tegen virussen of malware. Bovendien garandeert PureAgency niet dat de Website op ieder moment, vanop ieder apparaat en vanuit ieder land toegankelijk zal zijn. Meer bepaald biedt PureAgency zoals gezegd geen enkele garantie met betrekking tot de Website.

2/ Intellectuele eigendom van en toegestaan gebruik m.b.t. de website

Tenzij anders aangegeven zijn de materialen die worden weergegeven op deze Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle teksten, beelden, redactionele materialen, foto’s, illustraties en andere grafische materialen, namen, logo’s, handelsmerken en servicemerken eigendom van PureAgency en/of een van zijn dochtermaatschappijen, partners of licentieverleners en beschermd door het copyright, het handelsmerkrecht en andere wetten op het intellectuele eigendom. Het bezoeken van onze Websites geeft u als bezoeker geen enkel recht op (her)gebruik van de getoonde materialen. Toegang tot onze Website wordt enkel verschaft indien en voor zover de bezoeker alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de (inhoud van de) Website respecteert.

Als bezoeker mag U, behoudens wat verder in deze gebruiksvoorwaarden wordt bepaald, geen materiaal (of een deel ervan) reproduceren, doorgeven, distribueren, verspreiden, verkopen, publiceren, uitzenden of laten circuleren, behoudens mits uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming hiertoe vanwege PureAgency. PureAgency kan echter nooit verantwoordelijk zijn voor de wijze waarop content (her)gebruikt wordt en kan dus ook geen aansprakelijkheid hierover aanvaarden.

Niettegenstaande hetgeen bovenstaand bepaald, mag u als bezoeker wel:

  • Het materiaal op deze Website afdrukken of downloaden voor uw eigen, niet-commerciële, informatieve en persoonlijke gebruik;
  • Het materiaal op deze Website kopiëren met het doel het, zonder commerciële doeleinden, te verzenden naar individuele anderen om hen persoonlijk te informeren, op voorwaarde dat u PureAgency als de eigenaar en bron van het materiaal noemt en dat u de anderen erover informeert dat deze voorwaarden en bepalingen op hen van toepassing zijn en door hen moeten worden nageleefd.
  • Artikels delen via andere platformen zoals sociale media met het oog op het verschaffen van informatie of publiciteit maken voor ons merk, producten of diensten zonder dat dit een negatieve impact heeft voor PureAgency.
  • Materialen die gedownload worden op een later tijdstip (her)gebruiken in overeenstemming met de vermeldde toepasselijke voorwaarden.
  • In de mate dat PureAgency downloadbare content ter beschikking stelt op de Website, mag deze content enkel gebruikt worden in overeenstemming met de eventueel bijkomend toepasselijke voorwaarden.

Ieder misbruik dat de bezoeker maakt van bovenstaande toegelaten handelingen met betrekking tot de (informatie op de) Website, geeft PureAgency het recht om de bezoeker de toegang tot de Website met onmiddellijke ingang te ontzeggen voor een periode die PureAgency zelf bepaalt. Voorts zal de bezoeker alle gedownloade informatie/materialen afkomstig van de Website onverwijld en uiterlijk binnen 24 uur na kennisgeving door PureAgency onherroepelijk vernietigen/verwijderen en PureAgency hiervan een bewijs bezorgen op eerste verzoek.

Onverminderd de andere bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kan PureAgency geen garanties bieden dat de Website(s) tegemoet komen aan de vereisten die de gebruiker stelt en/of dat deze volledig of gedeeltelijk compatibel is met de hardware en software die de bezoeker gebruikt. Bovendien sluit PureAgency haar aansprakelijkheid in deze uit tot het maximaal door de wet toegelaten niveau.

Als bezoeker ziet u af van enige en iedere aansprakelijkheidsvordering jegens PureAgency voor elke schade (zoals gedefinieerd in de artikelen 1149-1151 van het Burgerlijk Wetboek) die het gevolg is van uw bezoek aan dan wel uw gebruik van de Website(s).

De bezoeker van de Website(s) zal PureAgency vrijwaren en volledig vergoeden in geval van een aansprakelijkheidsvordering jegens PureAgency welke (rechtstreeks of onrechtstreeks) volgt uit het gebruik van de Website door de betreffende bezoeker. In geval van een betwisting zal de bezoeker te goeder trouw meewerken met PureAgency ter verdediging van zulke claims en PureAgency via aangekende post op de hoogte houden i.v.m. relevante ontwikkelingen.

Indien één (of meerdere bepalingen) van deze gebruiksvoorwaarden nietig of door ongeldigheid aangetast zouden zijn, dan tast deze nietigheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet aan. De bevoegde rechtbank zal in voorkomend geval de bevoegdheid hebben de nietige of door ongeldigheid aangetaste bedingen te matigen.

Deze gebruiksvoorwaarden werden opgesteld naar, en dienen geïnterpreteerd te worden overeenkomstig, het Belgische recht. Ieder geschil in verband met de interpretatie en/of geldigheid van deze gebruiksvoorwaarden zal behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.