Algemene Voorwaarden

PureAgency
Versie d.d. 20 februari 2024

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de Opdrachtgever en PureAgency. Deze algemene voorwaarden dienen samen gelezen te worden met de Privacy Policy, de Cookie Policy en de Gebruiksvoorwaarden van PureAgency zoals beschikbaar op de Website.

1. DEFINITIES

De hiernavolgende termen zullen voor de doeleinden van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, telkens wanneer zij met een hoofdletter geschreven zijn, de betekenis hebben die daaraan in onderstaand overzicht is gegeven, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden en/of indien de context of de wet duidelijk anders vereist.

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden, zoals voorafgaand aan het indienen van een aanvraag door de Opdrachtgever uitdrukkelijk aanvaard.

Opdrachtgever

De onderneming die de diensten, zoals omschreven op desbetreffende offerte, van PureAgency wenst te gebruiken.

Overeenkomst

De overeenkomst tussen PureAgency en de Opdrachtgever, welke tot stand komt op het moment van de bevestiging van de offerte door PureAgency, dewelke reeds ondertekend is door de Opdrachtgever en bestaande uit de gegevens verstrekt door de Opdrachtgever bij het indienen van diens aanvraag en de Algemene Voorwaarden.

Overmacht

Alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de Overeenkomst onvoorzienbaar of onvermijdbaar zijn en die voor een Partij de onmogelijkheid creëren om de Overeenkomst uit te voeren dan wel de uitvoering van de Overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan redelijkerwijze te voorzien is, zoals bijvoorbeeld doch niet beperkt tot oorlog, natuuromstandigheden en/of rampen, weerschade, brand, inbeslagname, ziekte, staking, personeelstekort, uitputting van voorraad, machinebreuk, lock-out, epidemie, hoog ziekteverzuim, elektrische-, informatica-, internet- of telecommunicatiestoornissen, hacking, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), brandstoftekorten, vertragingen bij en/of faillissement van aannemers of andere derde partijen op wiens diensten/goederen een Partij beroep doet/rekent.

Partij

PureAgency of de Opdrachtgever

Partijen

PureAgency en de Opdrachtgever

PureAgency

Handelsnaam van de besloten vennootschap “PURESTONE”, met zetel te Luxemburgstraat 20, 9140 Temse, met BTW nummer BE0738438729, met website https://pureagency.be/ en bereikbaar per e-mail op info@pureagency.be.

Website

https://pureagency.be

2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST & RELATIE TUSSEN DE PARTIJEN

2.1. Er komt maar een Overeenkomst tot stand tussen de Partijen nadat PureAgency haar opgestelde offerte, reeds ondertekend door Opdrachtgever, schriftelijk heeft bevestigd. Alle offertes worden opgesteld op basis van de door de klant verstrekte informatie.

2.2. De Partijen blijven twee zelfstandige entiteiten. De ingevolge de Overeenkomst opgezette transactie tussen de Partijen kan in geen geval geïnterpreteerd worden als enigerlei partnership, joint-venture of agentuurrelatie.

2.3. De Opdrachtgever zal in geen geval het recht hebben om PureAgency (juridisch) te verbinden naar derden toe dan wel contracten af te sluiten of verbintenissen aan te gaan in naam en voor rekening van PureAgency, tenzij mits uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van PureAgency.

2.4. Offertes zijn 30 dagen geldig tenzij anders vermeldt.

2.5. Elke Overeenkomst heeft een initiële duurtijd van zeven maanden en wordt stilzwijgend verlengd, maar is opzegbaar ten minste één maand vóór het einde van de Overeenkomst.

2.6. Tenzij uitdrukkelijk anderszins schriftelijk overeengekomen tussen de Partijen, doet de Overeenkomst op geen enkele wijze enigerlei exclusiviteitsverbintenis in hoofde van PureAgency ontstaan. PureAgency blijft te allen tijde en in iedere omstandigheid vrij om Diensten te leveren aan andere ondernemingen, zelfs aan concurrenten van de Klant.

3. VERBINTENISSEN VAN OPDRACHTGEVER

3.1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte en tijdige aanlevering van informatie, medewerking en input aangaande de door PureAgency geleverde diensten en werken.

3.2. De Opdrachtgever zal zich ervan onthouden om medewerkers van PureAgency te werven. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot het betalen van een forfaitaire schadevergoeding van 50.000 EUR.

4. VERBINTENISSEN VAN PUREAGENCY

4.1. Algemeen gesteld zijn alle verbintenissen van PureAgency onder de Overeenkomst middelenverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de Overeenkomst dan wel in deze Algemene Voorwaarden en/of indien de context uitdrukkelijk anders vereist.

5. BETALING

5.1 Facturen van PureAgency zijn steeds betaalbaar tegen de datum aangegeven op de factuur. Indien de factuur geen specifieke datum vermeldt, is de factuur in ieder geval betaalbaar binnen de veertien (14) dagen te rekenen vanaf factuurdatum. Facturen worden elektronisch aan de Opdrachtgever bezorgd, maar kunnen door eenvoudig verzoek ook per post bezorgd worden.

5.2 Indien de Opdrachtgever op de vervaldatum in gebreke is om de factuur (geheel) te betalen loopt van rechtswege een interest a rato van 1 procent per maand, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag dat volledige betaling werd verkregen, en wordt er eveneens een forfaitaire schadevergoeding van honderdvijftig EURO (€ 150,00) aangerekend als compensatie voor de administratieve kosten en kosten van invordering bij PureAgency,.

5.3 Eventuele deelbetalingen vanwege de Opdrachtgever worden door PureAgency maar aanvaard onder alle voorbehoud en zullen in respectievelijke volgorde worden toegerekend op: (i) gelopen interesten, (ii) het schadebeding en (iii) de oudste openstaande hoofdsom.

5.4 Bovendien behoudt PureAgency zich het recht voor om een nieuwe opdracht van de Opdrachtgever te weigeren indien die Opdrachtgever nog openstaande facturen heeft bij PureAgency.

6. KLACHTEN & AANSPRAKELIJKHEID

6.1. Iedere klacht vanwege een Opdrachtgever aangaande een opdracht dient schriftelijk aan PureAgency te worden kennisgegeven binnen de vijf (5) werkdagen te rekenen vanaf oplevering van de opdracht. Indien gedurende die periode géén klachten schriftelijk werden aangemeld, zal onweerlegbaar vermoed worden dat de opdracht voldeed aan de verwachtingen van de Opdrachtgever en dat PureAgency zich volledig van haar verbintenissen onder de Overeenkomst heeft gekweten.

6.2. In geval van geldige en tijdig aangemelde klachten aangaande een opdracht zal, in de mate dat er effectief een inbreuk is van PureAgency op haar verbintenissen onder de Overeenkomst, de aansprakelijkheid van PureAgency beperkt blijven tot terugbetaling van het factuurbedrag van de opdracht in kwestie.

6.3. Behoudens in geval van (i) fraude, (ii) intentionele inbreuken en/of (iii) zware nalatigheden of inbreuken op deze Overeenkomst, zal PureAgency in geen geval aansprakelijk zijn voor indirecte en/of gevolgschade, zoals bijvoorbeeld doch niet beperkt tot verlies van winsten, verlies van omzet, toename van algemene en/of administratieve kosten, reputatieschade etc.

6.4. Behoudens in geval van (i) fraude, (ii) intentionele inbreuken en/of (iii) zware nalatigheden of inbreuken op deze Overeenkomst, zal de totale maximale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van PureAgency beperkt zijn tot de prijs die de Opdrachtgever aan PureAgency betaalt voor de opdracht.

6.5. Op vraag van de Opdrachtgever kan PureAgency het beheer overnemen van diensten of software die door een derde partij werden geleverd of ontwikkeld. PureAgency is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze derde partij werden begaan.

6.6. Voor bepaalde diensten werkt PureAgency samen met gespecialiseerde partners (o.a. voor hosting). Een beschrijving van de garanties en de aansprakelijkheid van deze partners zijn opvraagbaar. PureAgency is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze partijen werden begaan.

6.7. De diensten met betrekking tot softwareontwikkeling worden als voorlopig opgeleverd en aanvaard beschouwd zodra ze aan de Opdrachtgever voor testen worden aangeboden. Deze voorlopige aanvaarding wordt zonder schriftelijk tegenbericht na 4 weken definitief, hetgeen inhoudt dat bijkomende wijzigingen door PureAgency additioneel in regie zullen worden gefactureerd.

7. PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY

7.1. In het kader van de Overeenkomst zal PureAgency mogelijkerwijs bepaalde persoonsgegevens ontvangen/verwerken van de Opdrachtgever. PureAgency draagt de privacy van haar Opdrachtgevers hoog in het vaandel en verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke privacy-wetgeving zoals bijvoorbeeld (i) de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (ii) de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

7.2. Indien de Opdrachtgever meer wil weten over de wijze waarop PureAgency zijn/haar persoonsgegevens verwerkt, kan de Opdrachtgever terecht in de Privacy-Policy van PureAgency, zoals beschikbaar op de Website. Het richten van een aanvraag voor de diensten van PureAgency, impliceert de aanvaarding door de Opdrachtgever van de Privacy-Policy. Het staat de Opdrachtgever na afloop van de Overeenkomst te allen tijde vrij om zijn privacy-rechten onder de toepasselijke privacy-wetgeving uit te oefenen en op die wijze een einde te stellen aan de eventuele verdere verwerking van zijn persoonsgegevens, overeenkomstig de relevante bepalingen in onze Privacy Policy.

8. INTELLECTUELE EIGENDOM

8.1. Het PureAgency-handelsmerk en alle handelsmerken, alsook alle andere handelsmerken van de besloten vennootschap Purestone, of ze nu figuratief zijn of niet, en alle andere merken, illustraties, afbeeldingen en logo's die op de producten, accessoires of verpakkingen staan, al dan niet geregistreerd, zijn en blijven het exclusieve eigendom van PureAgency. De Opdrachtgever verwerft op geen enkele wijze enig recht of licentie op deze intellectuele eigendomsrechten.

8.2. Het is ten strengste verboden om handelsmerken waarnaar wordt verwezen, afbeeldingen, afbeeldingen en logo's te reproduceren, volledig, gedeeltelijk of aangepast, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PureAgency, op welke manier dan ook. Overtreding van dit verbod kan worden vervolgd en geeft in ieder geval aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding van de Opdrachtgever aan PureAgency ten belope van vijfduizend EURO (€ 5.000,00) per inbreuk, te vermeerderen met vijftig EURO (€ 50,00) per dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van PureAgency om een hogere schade te vorderen indien zij bewijst dat de geleden schade voormelde forfait overstijgt.

9. NIET VERZAKING

9.1. Zelfs een herhaaldelijke niet-toepassing van één van de rechten die PureAgency krachtens deze Overeenkomst of de wet geniet, zal in geen geval uitgelegd kunnen worden als een verzaking aan dan wel een afstand van recht vanwege PureAgency. De Opdrachtgever ontleent aan een eventuele niet-toepassing geen enkel recht, noch zal de niet-toepassing PureAgency verhinderen op een later tijdstip toch tot uitoefening van het (de) betrokken recht(en) over te gaan.

9.2. Iedere verzaking aan een recht vanwege PureAgency, moet uitdrukkelijk en schriftelijk gebeuren. Zelfs indien in een specifieke situatie door PureAgency werd verzaakt aan (de toepassing van) een recht, zal deze verzaking geen rechten doen ontstaan ten aanzien van de Opdrachtgever in andere (zelfs vergelijkbare) gevallen.

10. DEELBAARHEID

10.1. De Partijen zijn ervan overtuigd dat de Overeenkomst in al haar aspecten bindend en geldig is. Mochten niettemin één of meerdere bepalingen van de Overeenkomst nietig of ongeldig zijn, dan tast deze nietigheid of ongeldigheid de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst niet aan. Bepalingen die door nietigheid aangetast of ongeldig zouden zijn, blijven bindend voor het gedeelte ervan dat wettelijk toegelaten is.

10.2. De Partijen verbinden er zich toe om bepalingen die nietig en/of ongeldig zouden zijn, onmiddellijk te vervangen door geldige bepalingen die hun gemeenschappelijke bedoeling zo dicht mogelijk benaderen.

11. SLOTBEPALINGEN

Overdraagbaarheid

11.1. Het is de Opdrachtgever in geen geval toegestaan om zijn/haar verbintenissen onder deze Overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk over te dragen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming hiertoe vanwege PureAgency.

11.2. Het is PureAgency wel toegestaan beroep te doen op onderaannemers als PureAgency dit nodig acht voor de uitvoering van de opdracht.

Publiciteit

11.3. De Opdrachtgever zal in geen geval het recht hebben om enige publicaties te doen aangaande de door PureAgency geleverde diensten, ongeacht de wijze waarop (papier, internet, website of via eender welk ander medium zoals bijvoorbeeld doch niet beperkt tot sociale media, vlogs, blogs etc.) behalve indien PureAgency hiertoe voorafgaand, schriftelijk en uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. Een toestemming geldt enkel per communicatie en het is niet omdat PureAgency in een bepaald geval toestemming heeft verleend, zij dit in ieder ander geval ook zal doen.

11.4. PureAgency heeft het recht om promotie te voeren over de samenwerking met de Opdrachtgever tenzij bij schriftelijk protest hiertegen van de Opdrachtgever.

Wijziging van omstandigheden en Overmacht

11.5. Indien er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden die de uitvoering van de Overeenkomst buitensporig bezwarend zou maken in die mate dat uitvoering van de Overeenkomst niet langer redelijkerwijze kan worden geëist van een Partij (zoals bedoeld in artikel 5.74 BW) zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen ten einde een akkoord te bereiken over de aanpassing dan wel beëindiging van de Overeenkomst. Bij het uitblijven van zulk akkoord binnen de vijftien (15) kalenderdagen na de vraag tot onderhandeling van de getroffen Partij, zal de bevoegde rechter uitspraak doen, zonder daarbij de Overeenkomst aan te kunnen passen. De Partijen verklaren zich uitdrukkelijk akkoord dat de bevoegdheid van de rechter zich in voorkomend geval beperkt tot de beëindiging van de Overeenkomst.

11.6. Geen van de Partijen zal aansprakelijk zijn voor tekortkomingen in uitvoering van hun verbintenissen onder de Overeenkomst, indien die tekortkomingen het gevolg zijn van Overmacht. Iedere situatie van Overmacht dient schriftelijk gemeld te worden door de inroepende Partij en dit uiterlijk achtenveertig (48) uur nadat die Partij kennis kreeg van de situatie van Overmacht.

11.7. Situaties van Overmacht geven bovendien de niet-inroepende Partij het recht om haar verbintenissen onder deze Overeenkomst op te schorten, voor zolang als de periode van Overmacht voortduurt, zonder hiertoe enigerlei schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de inroepende Partij.

11.8. Indien een situatie van Overmacht langer dan veertig (40) dagen duurt, zal de niet-inroepende Partij het recht hebben om de Overeenkomst te beëindigen, zonder hiertoe enige opzegtermijn of vergoeding verschuldigd te zijn.

11.9. Elke overeenkomst wordt van rechtswege beëindigd in geval van faillissement van één van de partijen. Reeds gepresteerde diensten blijven echter opeisbaar.

Volledige overeenkomst

11.10. De Overeenkomst behelst de volledige afspraak tussen de Partijen met betrekking tot haar voorwerp. Als dusdanig vervangt deze Overeenkomst alle voorgaande overeenkomsten, afspraken (schriftelijk en/of mondeling) en correspondentie tussen de Partijen met betrekking tot het voorwerp van deze Overeenkomst.

Toepasselijk recht/bevoegde rechtbank

11.11. De Overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan, en dient bijgevolg geïnterpreteerd te worden overeenkomstig, het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens koopverdrag alsook iedere andere regel van internationaal privaatrecht die zou maken dat het recht van een ander land van toepassing is.

11.12. In geval van een geschil tussen de Partijen aangaande het bestaan, de uitvoering, geldigheid of interpretatie van de Overeenkomst, zullen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd zijn.